Εφαρμογές Πράσινης Ενέργειας

Κάθε κατοικία, για να  καλύψει τις ανάγκες θέρμανσης, ψύξης, ζεστού νερού χρήσης και λειτουργίας οικιακών συσκευών χρειάζεται ενέργεια. Οι ανάγκες κατανάλωσης ενέργειας εξαρτώνται από την κατασκευή της κατοικίας, τις κλιματολογικές συνθήκες της περιοχής, τα συστήματα θέρμανσης – ψύξης, καθώς και από τον εγκατεστημένο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό.

Μέσω εφαρμογών πράσινης ενέργειας μπορεί μια κατοικία να εξοικονομήσει ενέργεια και χρήματα, είτε ακόμα και να αποδώσει χρήματα.

Η εξοικονόμηση ενέργειας επιτυγχάνεται κυρίως από την σωστή θωράκιση του κελύφους της κατοικίας. Η μόνωση του δώματος ή της σκεπής, η θερμοπρόσοψή του, καθώς και η επιλογή ενεργειακών κουφωμάτων είναι μερικές από τις εφαρμογές που αποτρέπουν τη διαφυγή θερμότητας από το κτίριο, μειώνοντας κατά αυτόν τον τρόπο την απόδοση των συστημάτων θέρμανσης ή ψύξης.

Η εξοικονόμηση χρημάτων επιτυγχάνεται κυρίως από την σωστή επιλογή των συστημάτων θέρμανσης και ψύξης. Το χαμηλό κόστος της καύσιμης ύλης, σε συνδυασμό με την υψηλή απόδοση του συστήματος μπορούν να μειώσουν αρκετά τις δαπάνες μιας κατοικίας.

Η απόδοση χρημάτων επιτυγχάνεται μέσω τεχνολογιών παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Η δυνατότητα χρήσης ειδικού εξοπλισμού για οικιακές εγκαταστάσεις, είτε φωτοβολταϊκών, είτε ανεμογεννητριών διασυνδεδεμένων στο δίκτυο, μπορεί να επιτύχει αφενός την ενεργειακή αυτάρκεια της κατοικίας και αφετέρου την είσπραξη εσόδων από την πώληση ενέργειας.

Το φάσμα των εφαρμογών και των δυνατοτήτων για κάθε κατοικία είναι αρκετά μεγάλο. Η ενεργειακή μελέτη και η σωστή επιλογή των εφαρμογών σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες και τα χαρακτηριστικά κάθε κατοικίας ξεχωριστά είναι η μέθοδος που οδηγεί σε εξοικονόμηση τόσο ενέργειας, όσο και χρημάτων.